Судска управа

Судска управа

 

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.

Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, односно Судским пословником, као и обавезе председника суда утврђене Законом о заштити права на суђење у разумном року:

 

-  уређивање унутрашњег пословања у суду;

-  позивање и распоређивање судија поротника;

-  послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;

-  разматрање притужби и представки;

-  вођење статистике и израда извештаја;

-  извршење кривичних и прекршајних санкција;

-  финансијско и материјално пословање суда;

-  овера исправа намењених употреби у иностранству;

-  стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;

-  доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;

-  послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;

-  послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;

-  послови у вези са наплатом судских такси;

-  послови у вези са заштитом права на суђење у разумном року;

-  други послови у вези са унутрашњом организацијом и пословањем суда када је то одређено законом или општим актом суда.

 

Пословима судске управе руководи председник суда –судија Апелационог суда у Београду судија Снежана Стевовић

За заменике председника суда одређују се судије:

- судија Виолета Савељић Долашевић

- судија Горан Рамић

Заменицима председника суда поред општих послова поверавају се посебне обавезе овлашћења и одговорности и то:

- Судији Виолети Савељић Долашевићпрвом заменику, за обављање поверених послова судске управе у судској згради у Булевару Николе Тесле број 42а, за доношење и потписивање аката судске управе који нису у искључивој и непреносивој надлежности председника суда, за издавање и потписивање налога за плаћање на рачунима за редовно пословање суда, за поступање по притужбама, захтевима за изузеће и искључење у парничној материји, извршној материји, материјама породичних спорова, радних спорова и ванпарнично-оставинској материји, пријем странака, за праћење и спровођење програма решавања старих предмета у наведеним материјама, поступање по одлукама донетим по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року у наведеним материјама, контролу рада службе за финансијско – материјално пословање, вођење статистике и израду извештаја суда у повереним материјама, као и обављање поверених послова судске управе у доношењу општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у Првом основном суду у Београду, а који нису у искључивој и непреносивој надлежности председника суда, као и да у случају спречености и одсутности председника суда може обављати послове у свим судским одељењима, организационим јединицама и свим зградама суда; ;

- Судији Горану Рамић – доношење и потписивање аката судске управе који нису у искључивој и непреносивој надлежности председника суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће судија у кривичним предметима, као и о изузећу и искључењу у предметима извршења на основу веродостојне исправе, овлашћење за приступ сервисима плаћања и располагања средствима Првог основног суда у Београду, овлашћење за одобравање трансакција у поступку извршења буџета, овлашћење за располагање новчаним средствима на рачунима депозита, судских такси и новчаних казни, поступање по одлукама донетим по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року у кривичној материји, пријем странака, вођење статистике и израду извештаја суда у повереним материјама, у судској згради у Катанићевој улици број 15, да води поступак и одлучује о приговорима ради убрзања поступка у кривичној материји у складу за Законом о заштити права на суђење у разумном року, праћење спровођења програма решавања старих предмета у кривичном одељењу и одељењу за претходни поступак.

Заменици председника суда, у случају одсутности могу замењивати један другог, како у општим пословима судске управе, тако и у посебним обавезама, овлашћењима и одговорностима које су им поверене Годишњим распоредом послова Првог основног суда у Београду.

Секретар суда је судијски помоћник Бојана Бјелица Јурлека, координатор за медије је судија Бојана Станковић, управитељ суда је Предраг Канкараш.

Остале послове судске управе обављају:

 - координатор судских управа - судијски помоћник Ана Лазић ;

 - судијски помоћник у судској управи - Марија Радовановић;

 - административно технички секретар - Наташа Панић;

 - референт судске управе - Мајда Матић;