Основни подаци о Првом основном суду у Београду

Адреса седишта: улица Катанићева број 15, Београд
Поштански број и град: 11 000 Београд
Матични број: 17772686
Порески идентификациони број: 106400870
Шифра делатности: 8423
Регистарски број: 6012664272
Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29610845-96
Рачун таксе: 840-29644845-43
Рачун депозита: 840-264802-55


Зграде Првог основног суда у Београду налазе се у:
- Булевару Николе Тесле број 42а
- анексу зграде суда у Булевару Николе Тесле број 42а
- Катанићева број 15


У згради суда у Булевару Николе Тесле број 42а налази се судска управа, служба рачуноводства суда, служба за кадровске послове, служба за јавне набавке, служба за пружање правне помоћи судовима и другим државним органима, служба за пружање међународне правне помоћи у грађанским стварима, служба пријема и експедиције, судске писарнице и инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова.


У згради суда у Булевару Николе Тесле број 42а налазе се:
- парнично одељење
- одељење породичних спорова
- одељење радних спорова
- ванпарнично одељење
- оставинско одељење
- одељење за заштиту права на суђење у разумном року


У анексу зграде у Булевару Николе Тесле број 42а налазе се:
- писарница за извршења на основу извршне исправе
- извршно одељење
- судски извршитељи


У згради суда у улици Катанићева број 15 налазе се:
- одељење за претходни поступак
- кривично одељење
- одељење за извршење на основу веродостојне исправе
- одељење за заштиту права на суђење у разумном року
- служба за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима


У свим наведеним судским зградама налазе се одељења за пријем писмена.

У згради Окружног затвора у Београду, улица Бачванска број 14 налази се одељење за извршење кривичних санкција Првог основног суда у Београду.

Архива суда налази се у објекту на Вилиним водама бб.