Законом о уређењу судова („Службенигласник РС“, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.године основан је и Први основни суд у Београду, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС", бр. 101/2013), одређено је да је Први основни суд у Београду надлежан за територије градских општина:

Врачар, Звездара, Палилула, Савски Венац и Стари Град.

Седиште Првог основног суда у Београду налази се у судској згради у улици Катанићева број 15.

 

Зграде Првог основног суда у Београду налазе се у:

 • Катанићева 15

 • Булевару Николе Тесле 42а

 • анексу зграде суда у Булевару Николе Тесле 42а

 

Архива суда налази се у објекту на Вилиним водама бб.

 

У згради суда у улици Катанићева број 15, налази се судска управа, служба за међународну правну помоћ у кривичним стварима и одсек за аутоматску обраду података и друге пратеће службе и писарнице, као и служба пријема и експедиције.

 

У згради суда у улици Катанићева број 15 налазе се:

 • одељење за претходни поступак

 • кривично одељење

 • одељење за извршење на основу веродостојне исправе

 • одељење за заштиту права на суђење у разумном року

 • служба за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима

 

У згради суда у Булевару Николе Тесле број 42а налази се судска управа, служба рачуноводства суда, служба за кадровске послове, служба за јавне набавке, служба за пружање правне помоћи судовима и другим државним органима, служба за пружање међународне правне помоћи у грађанским стварима, служба пријема и експедиције, судске писарнице и инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова.

 

У згради суда у Булевару Николе Тесле број 42а налазе се:

 • парнично одељење

 • одељење породичних спорова

 • одељење радних спорова

 • ванпарнично одељење

 • оставинско одељење

 • одељење за заштиту права на суђење у разумном року

У анексу зграде у Булевару Николе Тесле број 42а налазе се:

 • писарница за извршења на основу извршне исправе

 • извршно одељење

 • судски извршитељи.

 

У згради Окружног затвора у Београду, улица Бачванска број 14 налази се одељење за извршење кривичних санкција Првог основног суда у Београду.

 

ФОТОГРАФИСАЊЕ, ВИДЕО И ЗВУЧНО СНИМАЊЕ
Фотографисање, аудио и видео снимање у просторијама судских зграда Првог основног суда у Београду у зградама у Булевару Николе Тесле број 42а и у улици Катанићева број 15, може се обавити само уз претходно писмено одобрење председника суда.

 

У свим наведеним судским зградама налазе се одељења за пријем писмена.