Медијација

ШТА ЈЕ МЕДИЈАЦИЈА?

Медијација је поступак алтернативног начина решавања спорова, у коме стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника – медијатора који кроз договарање и преговарање помажу странкама да постигну заједничко решење и дођу до споразума који ће решити њихове спорне односе и бити прихватљив за обе стране.

 

ПРЕДНОСТИ МЕДИЈАЦИЈЕ

Медијација је:

 • - Добровољна

 • - Непристрасна

 • - Обезбеђује равноправност и једнакост странака

 • - Поверљива и приватна

 • - Хитна

 • - Омогућава странама да реше проблем договором, у складу са својим интересима

 • - Трошкови су мањи него у судском поступку

 • - Мање је стресна него одлазак у суд

 • - Мање је формална од судског поступка

 • - Стране у медијацији нису везане постављеним захтевом, већ могу разрешити и друга међу њима спорна питања

 • - Пружа странкама извесност у садржину

  коначног споразума за разлику од судког поступка у коме је садржина одлуке у рукама суда

  КАДА СЕ МОЖЕ СПРОВЕСТИ МЕДИЈАЦИЈА?

  пре покретања судског поступка
  у току судског поступка

 

У КОЈИМ СЛУЧАЈЕВИМА СЕ МОЖЕ СПРОВЕСТИ МЕДИЈАЦИЈА?

Медијација је могућа у готово свим спорним правним односима, а нарочито:

 • - У имовинско-правним споровима физичких и правних лица

 • - У породичним споровима

 • - У радним споровима

 • - У другим грађанско-правним споровима

 • - У кривичним, управним и привредним споровима

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА МЕДИЈАЦИЈЕ

Медијација НИЈЕ судски поступак, већ неформалан поступак посредовања између две супростављене стране, прилагођен интересима странака.

Правила и начин вођења медијације одређују странке у договору са медијатором у договору са странкам, с обзиром да странке одлучују како о предмету поступка медијације, тако и о садржини њиховог споразума.

Странке су слободне да са списка медијатора споразумно одреде личност медијатора кога странке могу одабрати са листе суда, из регистра Министарства правде и Националног удружења медијатора Србије.

Регистар посредника - медијатора