Разгледање списа

Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења. Странке могу да прегледају и преписују списе на за то одређеном месту и под надзором судског особља у писарницама. Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају, фотокопирају и преписују поједини спис, дозвола се даје у складу са законом.

 

РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА:

Катанићева 15

Кривична материја -шалтер сала-приземље

Материја извршења на основу веродостојне исправе -шалтер сала-приземље

 

Булевар Николе Тесле 42а

Парнична материја - соба 30 (приземље)

Материја породичних спорова - соба 001 (први спрат)

Ванпарнична материја - соба 1.23

Материја радних спорова - соба 001 (први спрат)

Оставинска материја - соба 001 (први спрат)

Материја извршења на основу извршне исправе - анекс зграде у Булевару Николе Тесле 42а, соба 2.4а

 

 

Молба за фотокопирање и препис списа износи 100,00 динара, а фотокопија једне стране 20,00 динара, износ се уплаћује на рачун број 840-29644845-43 са шифром плаћања 153.

 

 

Разгледање списа Величина: 0.1 MB