Уверења

Уверења

 

 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ ИЗДАЈЕ УВЕРЕЊЕ:

-ДА СЕ ПРОТИВ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА НЕ ВОДИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, НИТИ ДА ЈЕ ПОКРЕНУТА ИСТРАГА

-ДА ПРАВНО ЛИЦЕ НИЈЕ ОСУЂИВАНО

 

УВЕРЕЊА СЕ ИЗДАЈУ У СУДСКОЈ ЗГРАДИ КАТАНИЋЕВА 15, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 08,00 ДО 14,30 ЧАСОВА

 

Уверења се издају према службеним евиденцијама Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду и Вишег суда у Београду (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине), Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Другог основног јавног тужилаштва у Београду, Трећег основног јавног тужилаштва у Београду и Вишег јавног тужилаштва у Београду.


Потребна документација да се против физичког лица не води кривични поступак нити да је покренута истрага:

        -захтев за издавање уверења (образац се преузима на шалтеру у судској згради)

  -лична карта или пасош

  -доказ о уплати таксе за издавање уверења у износу од 190,00 динара

        -судску таксу уплатити на рачун Првог основног суда у Београду: 840-29644845-43 (напомена: поља позив на број и модел не попуњавати) или у судским маркама које се набављају на шалтеру поште.

   

Уколико треће лице подноси захтев и преузима уверење потребно је доставити:

 -оверено пуномоћје којим се треће лице овлашћује за предају захтева и преузимање уверења суда

-фотокопија личне карте или пасоша оверена од стране јавног бележника (и очитана лична карта уколико је чипована)

 

Уколико је физичко лице страни резидент потребно је да поред наведене документације поседује и пријаву боравка за странце коју издаје Управа за странце, Омладинских бригада 1, Нови Београд;

 

Потребна документација да правно лице није осуђивано:

        -захтев за издавање уверења на меморандуму фирме потписан од овлашћеног лица (уписаног у Агенцији за привредне регистре)

  -фотокопија извода из Агенције за привредне регистре за правно лице

  (не старији од 6 месеци) – оригинал на увид

  -фотокопија обрасца “оверени потписи лица овлашћених за заступање”- оригинал на увид

  -доказ о уплати таксе за издавање уверења у износу од 190,00 динара

        -судску таксу уплатити на рачун Првог основног суда у Београду: 840-29644845-43 (напомена: поља позив на број и модел не попуњавати) или у судским маркама које се набављају на шалтеру поште.

 

Уколико треће лице подноси захтев и преузима уверење потребно је доставити:

-пуномоћје на меморандуму фирме којим се треће лице овлашћује за предају захтева и преузимање уверења суда издато од стране лица које је потписало захтев за издавање уверења.