Уверења

Уверења

 

Први основни суд у Београду издаје УВЕРЕЊЕ ДА ПРОТИВ ЛИЦА НИЈЕ ПОКРЕНУТ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, НИТИ ДА ЈЕ ПОКРЕНУТА ИСТРАГА У СУДСКОЈ ЗГРАДИ КАТАНИЋЕВА 15, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8 ДО 14.30

Уверења се издају према службеним евиденцијама Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду и Вишег суда у Београду (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине), Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Другог основног јавног тужилаштва у Београду, Трећег основног јавног тужилаштва у Београду и Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Потребна докумантација за издавање уверења да се не води кривични поступак нити да је покренута истрага:

 1. ПРОТИВ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

  - захтев за издавање уверења (образац захтева преузима се на шалтеру суда);

  - лична карта или пасош;

  - доказ о уплати таксе за издавање уверења у износу од 190,00 динара;

 2. Уплату судске таксе извршити на рачун Првог основног суда у Београду на број рачуна: 840-29644845-43 (напомена: поља позив на број и модел не попуњавати)

Уколико треће лице подноси захтев и преузима уверење потребно је доставити:

 • - оверено пуномоћје којим се треће лице овлашћује за предају захтева и преузимање уверења суда;

  - фотокопија личне карте или пасоша оверен од стране јавног бележника (и очитана лична карта уколико је чипована);

 1. ПРОТИВ ПРАВНИХ ЛИЦА:

  - захтев за издавање уверења на меморандуму фирме;

  - фотокопија извода из Агенције за привредне регистре за правно лице (не старије од 6 месеци) – оригинал на увид;

  - фотокопија обрасца “оверени потписи лица овлашћених за заступање” – оригинал на увид;

  - доказ о уплати таксе за издавање уверења у износу од 190,00 динара;

 2. Уплату судске таксе извршити на рачун Првог основног суда у Београду на број рачуна: 840-29644845-43 (напомена: поља позив на број и модел не попуњавати)

Уколико треће лице подноси захтев и преузима уверење потребно је доставити пуномоћје на меморандуму фирме којим се треће лице овлашћује за предају захтева и преузимање уверења суда издато од стране лица које је потписало захтев за издавање уверења.

Уверења се издају сваког радног дана у периоду од 8:00-14:30 часова, у шалтер сали у приземљу зграде суда у улици Катанићева 15

Уколико се захтев преда непосредно, уверења се издају истог дана.