Поводом информација које су се појавиле у медијима, а које се односе на штрајк глађу странке испред зграде Првог основног суда у Београду, а ради одлучивања о предлогу за одређивање привремене мере, Први основни суд у Београду издаје следеће

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Пресудом Првог основног суда у Београду од 02.04.2019. године одлучено је да ће родитељско право над малолетним дететом М.К. вршити заједнички родитељи детета М.К. и М.К, при чему су се парничне странке одрекле права на жалбу против наведене пресуде, тако да је пресуда постала правноснажна даном доношења.

Дана 08.12.2020. године отац малолетне М.К. поднео је тужбу ради измене пресуде донете 02.04.2019. године, тако да родитељско право самостално врши отац, а дана 21.12.2020. године поднео је и предлог за одређивање привремене мере којом би се малолетно дете поверило њему на његу, васпитање и чување, док је дана 31.12.2020. године мајка малолетне М.К. поднела такође тужбу, са предлогом за одређивање привремене мере, којом је тражила измену пресуде донете 02.04.2019. године, тако што би родитељско право самостално вршила мајка, због чега су решењем суда спојене ове две парнице ради заједничког расправљања.

Ради одлучивања о предложеним привременим мерама, Први основни суд у Београду се више пута обраћао Градском центру за социјални рад. Након достављања тражених извештаја – дана 14.04.2021. године и дана 23.04.2021. године, Први основни суд у Београду је дана 29.04.2021. године одлучио о предложеним привременим мерама, тако што је малолетну М.К. поверио на чување и васпитање оцу и уредио начин одржавања личних односа малолетног детета са мајком, док је предлог за одређивање привремене мере поднет од стране мајке малолетног детета одбијен као неоснован. Против наведеног решења мајка малолетног детета није изјавила жалбу.

Дана 07.02.2022. године мајка малолетног детета је поднела нов предлог за одређивање привремене мере, при чему је предложила да суд прибави нов налаз и мишљење Градског центра за социјални рад и да одреди комисијско вештачење, а на околност подобности парничних странака за вршење родитељског права.

Први основни суд у Београду се поново обратио Градском центру за социјални рад, ради достављања налаза и мишљења на околност целисходности измене донете одлуке о привременој мери у делу који се односи на вршење родитељског права над малолетном М.К. Међутим, тек након више учесталих ургенција суда, Градски центар за социјални рад је доставио тражени налаз.

Након достављања налаза и мишљења Градског центра за социјални рад, којим је процењено да је оправдано изменити привремену меру којом би се малолетно дете поверило мајци на самостално вршење родитељског права, отац малолетног детета је такође предложио да се изведе доказ вештачењем на околност подобности парничних странака за вршење родитељског права, а који предлог је суд усвојио на рочишту одржаном 06.10.2022. године и наложио парничним странакама да заједнички сносе трошкове вештачења, односно да свако уплати по половину одмерених трошкова. Отац малолетне М.К. је поступио по налогу суда и доказ доставио суду дана 11.10.2022. године, док мајка малолетне М.К. није поступила по налогу суда, већ је истакла да није у могућности да сноси те трошкове. Међутим, дана 03.08.2023. године отац малолетне М.К. извршио је уплату додатног износа потребног за вештачење, након чега је дата наредба да се списи предмета доставе Клиничком центру Србије ради извођења доказа вештачењем, коме су списи предмета и упућени.

Породични спорови су по својој природи хитни, међутим у овим споровима суд се мора руководити најбољим интересом малолетног детета, због чега ће након достављања налаза и мишљења Клиничког центра Србије бити испуњени услови за одлучивање како о главној ствари, тако и о предложеној привременој мери.