САОПШТЕЊЕ

 

 

Судије грађанске материје Првог основног суда у Београду, на седницама својих одељења, разматрале су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку од 19.05.2021. године и подржале напоре Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, коју је формирало Министарство правде РС, да се кроз измене и допуне овог важног системског закона унапреди ефикасност правосуђа и грађанима омогући једнак приступ правди и правично суђење у разумном року.

 

Многа предложена решења, као што су измене одредаба о месној надлежности судова, измена правила поступка за спорове мале вредности као и снижавање цензуса за ове спорове, проширење овлашћења суда да санкционише евентуалне злоупотребе права и друга решења, према мишљењу судија овог суда, доприносе убрзавању првостепеног поступка не дирајући при томе у права странака и других учесника у поступку. Судије овог суда сматрају да би се бројним предложеним решењима у најбољем интересу грађана системски решио проблем изузетне оптерећености Првог основног суда у Београду, а тиме и неједнакост грађана у временском приступу правди.