Контакт подаци


 

Кратка обавештења о предметимаCall centar

         011/655 3906, 011/655 3700

 

ПисарницаУправитељ писарнице
Булевар Николе Тесле 42а

Данијела Јовановић Недељковић,

контакт телефон: 011/655-3903 

Заменик управитеља писарнице

Булевар Николе Тесле 42а

Биљана Веђић

контакт телефон: 011/655-3903

Шеф парничне писарнице
Булевар Николе Тесле 42а

Александра Цветковић,
контакт телефон: 011/655-3764

Шеф писарнице радних спорова
Булевар Николе Тесле 42а

Дарија Бркић,
контакт телефон: 011/655-3831

Координатор писарнице породичних спорова
Булевар Николе Тесле 42а

Марија Пековић Веселић,
контакт телефон: 011/655-3762

Шеф ванпарнично-оставинске писарнице
Булевар Николе Тесле 42а

Jелена Босанчић,
контакт телефон: 011/655-3839 

Шеф извршне писарнице
Булевар Николе Тесле 42а (анекс)

Биљана Селечанин,
контакт телефон: 011/655-3875 

Шеф кривичне писарнице

Катанићева 15

Драгана Срећковић,
контакт телефон: 011/635-4842

 

Служба пријема, експедиције и доставе

Шеф пријема, експедиције и доставне службе

Бојана Лазаревић,
контакт телефон: 011/655-3913 

 

Рачуноводство  Шеф службе за финансијско- материјалне, рачуноводствене послове

Марина Црногорац,

marina.crnogorac@prvi.os.sud.rs,
контакт телефон: 011/655-3763

 Служба јавних набавки

 Служба јавних набавки

Светлана Фатић

e-mail:svetlana.fatic@prvi.os.sud.rs

Јелена Недељковић

e-mail:jelena.nedeljkovic@prvi.os.sud.rs

кoнтакт телефон: 011/655-3905Управа суда

 

Секретар суда

Дијана Ребић
контакт телефон: 011/655-3904,
e-mail:dijana.rebic@prvi.os.sud.rs

Координатор судских управа

 

 /

Управитељ суда

 /

Административно технички секретар (кабинет председника суда)

 

Данијела Јовић,
контакт телефон: 011/655-3901,
e-mail: danijela.jovic@prvi.os.sud.rs

 

Телефони за заказивање (пријем странака)

 

Булевар Николе Тесле 42а:

Парнична, ванпарнична, материја радних спорова и материја породичних спорова:

011/655 3873, 011/655 3883

Извршна материја: 011/655 3865

Катанићева 15:

Кривична материја : 011/635 4647

Овлашћено лице за поступање
по захтевима на основу
Закона о заштити података
о личности

 

e-mail:uprava@prvi.os.sud.rs

 

Овлашћена лица за поступање
по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

 

e-mail:uprava@prvi.os.sud.rs  Прегледање, фотокопирање и преписивање списа предмета

 

 

Заказивање термина за прегледање списа предмета у грађанској материји (парнична, ванпарнична, материја радних и породичних спорова)Булевар Николе Тесле 42а

011/655 3791 

Заказивање термина за прегледање списа предмета у грађанској материји (извршна материја)Булевар Николе Тесле 42а

011/655 3853

Заказивање термина за прегледање списа предмета у кривичној материјиКатанићева 15

011/635 4761