Заменицима председника суда, поред општих послова поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: 

– доношење и потписивање аката судске управе који нису у искључивој непреносивој надлежности председника суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће судија у кривичним предметима, као и о изузећу и искључењу у предметима извршења на основу веродостојне исправе, поступање по одлукама донетим по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року у кривичној материји, пријем странака, вођење статистике и израду извештаја суда у повереним материјама, у судској згради у Булевару Зорана Ђинђића бр. 104, да поред председника суда, судије Снежане Стевовић, води поступак и одлучује о приговорима ради убрзања поступка у кривичној материји у складу за Законом о заштити права на суђење у разумном року, праћење спровођења програма решавања старих предмета у кривичном одељењу и одељењу за претходни поступак.