Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Први основни суд у Београду, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС", бр. 101/2013), Први основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина:

Врачар, Звездара, Палилула, Савски Венац и Стари Град.

 

Основни подаци о Првом основном суду у Београду

 

Адреса седишта: улица Катанићева 15, Београд

Поштански број и град: 11 000 Београд

Матични број: 17772686

Порески идентификациони број: 106400870

Шифра делатности: 8423

Регистарски број: 6012664272

 

Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29610845-96

Рачун таксе: 840-29644845-43

Рачун депозита: 840-264802-55