На основу члана 13 Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), члана 15 став 2 тачка 5 Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (“Сл. гасник РС”, бр. 72/06, 84/06 – испр., 30/10 и 102/15), члана 3 Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 94/20), Акта о процени ризика, на основу члана 52 Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'' бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – одлука УС, 87/18 и 88/18- одлука УС) и члана 6 Судског пословника (''Службени гласник РС'' бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15 – испр, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19), председник Првог основног суда у Београду, судија Снежана Стевовић, дана 20.07.2020. године, донела је

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА

ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

У ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

 

 

Назив послодавца: Први основни суд у Београду

Адреса седишта: Београд, Катанићева 15

Поштански број и град: 11000 Београд

Општина: Врачар

Матични број: 17772686

Порески идентификациони број: 106400870

Шифра делатности: 8423

 

Седиште Првог основног суда у Београду је у згради правосудних органа у Катанићевој улици број 15. Судска зграда Првог основног суда у Београду налази се и у Булевару Николе Тесле 42а.

У згради суда у Булевару Николе Тесле број 42а налази се део судске управе, служба за финансијско-материјално пословање, служба за кадровске и персоналне послове, служба за јавне набавке, канцеларија за пружање правне помоћи судовима и другим државним органима, канцеларија за пружање међународне правне помоћи у грађанским стварима, канцеларија пријема и експедиције, канцеларија за оверу исправа намењених за употребу у иностранству (apostille), судска писарница и инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова.

У згради суда у Булевару Николе Тесле бр. 42а налазе се и:

 • парнично одељење

 • одељење породичних спорова

 • одељење радних спорова

 • ванпарнично одељење

 • одељење за заштиту права на суђење у разумном року.

 

У анексу зграде у Булевару Николе Тесле бр. 42а налазе се:

 • извршно одељење

 • одсек писарнице за извршење на основу извршне исправе

 • судски извршитељи.

У згради суда у Катанићевој улици бр. 15, налази се судска управа, канцеларија за међународну правну помоћ у кривичним стварима, канцеларија пријема и експедиције, одсек писарнице за претходни поступак, одсек кривичне писарнице и одсек писарнице извршења на основу веродостојне исправе, као и:

 • одељење за претходни поступак

 • кривично одељење

 • одељење за извршење на основу веродостојне исправе

 • одељење за заштиту права на суђење у разумном року.

У згради Окружног затвора у Београду, улица Бачванска број 14 налази се служба за извршење кривичних санкција Првог основног суда у Београду.

 

У циљу успешног и ефикасног обављања послова и задатака из надлежности суда, а према обиму и природи послова, у Првом основном суду у Београду образоване су следеће организационе јединице:

 

1. Судска управа

1а. Служба за кадровске и персоналне послове

2. Судска писарница

3. Служба за финансијско-материјално пословање

4. Служба за информатичке послове

5. Дактилобиро

6. Техничка служба


 

 

Увод

Члан 1

 

Овим Планом примене мера (у даљем тексту: План), за сва радна места у радној околини, уређују се превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Првом основном суду у Београду (у даљем тексту: Суд).

 

Члан 2

Планом се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве заразне болести, као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на раду запослених и заштите присутних лица.

Члан 3

План је саставни део акта о процени ризика који је донет сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Члан 4

Планом се уређују нарочито:

 1. превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести;

 2. задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности;

 3. мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести.

 

 

 

Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразних болести

Члан 5

 

Суд је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

 1. пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

 2. у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених;

 3. спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

 4. обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;

 5. обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

 6. уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

 7. обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;

 8. организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

 

Суд је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

 1. простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;

 2. поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;

 3. прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

 4. организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;

 5. контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите;

 6. примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

 

 

Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности

 

Члан 6

Задужена лица за спровођење и контролу спровођења мера су:

 

На кога се односи мера

Мера

Задужење за спровођење мере

Задужење за контролу спровођења мере

Судије и запослени

Запосленима доставити писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести

Судска управа

Управитељ суда и секретар суда

Судије и запослени

Ограничити групне пословне састанке на 10 лица и у трајању од 30 минута (ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од 1,5 м)

Организатор пословног састанка

Управитељ суда и секретар суда

Избегавати руковање приликом пословних сусрета

Судије и запослени

Комуникацију обављати путем телефона, конференцијских разаговора и електронске поште

Судије и запослени

Непосредни руководилац

Судије, запослени и странке

Пролазак кроз дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће) постављену на улазу у зграду суда

Правосудна стража

Управитељ суда и секретар суда

Судије, запослени и странке

Дезинфекција руку (коришћењем апарата са средством за дезинфекцију руку, односно прскањем дезинфекционог средства на руке од стране правосудног стражара)

Правосудна стража

Управитељ суда и секретар суда

Судије, запослени и странке

Мерење телесне температуре бесконтактним топломером

Правосудна стража

Управитељ суда и секретар суда

Судије, запослени и странке

За време боравка у судској згради, обавезно је ношење личне хигијенске маске за заштиту, прописно постављене на лице

Правосудна стража

Управитељ суда и секретар суда

Спречити улазак у објекат и просторије суда лицима без заштитне маске

Странке

Ношење личних заштитних рукавица

Правосудна стража

Управитељ суда и секретар суда

Странке

Након проласка безбедносних и хигијенских мера изврше пријављивање на шалтер пријавници са одговарајућим документима (позив за суђење, лични идентификациони документ, навођење разлога доласка у суд)

Правосудна стража

Управитељ суда и секретар суда

Судије, запослени и странке

Придржавње прописане мере о безбедном растојању-физичке дистанце која мора износити минимум 1,5 метара између две особе

Правосудна стража

Управитељ суда и секретар суда

Судије и запослени

Редовно и правилно прање руку сапуном и водом најмање 20 секунди

Судије и запослени

Непосредни руководилац

Судије и запослени

Пре напуштања радног места, радно место и средства за рад оставити у стању да не угрожавају друге запослене

Судије и запослени

Непосредни руководилац

Запослени на пословима одржавања хигијене

Запослени на пословима одржавања хигијене у преподневној смени, више пута у току радног дана коришћењем дезинфекционих средстава чисте:

 • простор на улазу у зграду суда, посебно улазна врата, све стаклене површине које се користе, кваке

 • стаклене површине и шалтер пултове у шалтер сали

 • пулт шалтера информација

 • тоалете

 • лифтове

Запослени на пословима одржавања хигијене

Управитељ суда и секретар суда

Запослени на пословима одржавања хигијене

Редовно допуњавање дезинфекционе течности у дезо-баријерама за обућу која се налази на улазу у зграду суда

Запослени на пословима одржавања хигијене

Управитељ суда и секретар суда

Запослени на пословима одржавања хигијене

Редовно проветравање ходника и просторија природним путем (отварањем прозора), имајући у виду да је вентилациони систем и климатизација, у ограниченој употреби

Запослени на пословима одржавања хигијене

Управитељ суда и секретар суда

Запослени на пословима одржавања хигијене

Редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем

Запослени на пословима одржавања хигијене

Управитељ суда и секретар суда

Запослени на пословима одржавања хигијене

Чишћење и дезинфиковање сваке просторије на крају радног дана посебно водећи рачуна о чишћењу квака, ручки и тоалета

Запослени на пословима одржавања хигијене

Управитељ суда и секретар суда

Запослени на пословима одржавања хигијене

Обезбеђивање запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку

Запослени на пословима одржавања хигијене

Управитељ суда и секретар суда

Запослени на пословима одржавања хигијене

Вођење евиденције о дезинфекцији радне средине

Запослени на пословима одржавања хигијене

Управитељ суда и секретар суда

 

Писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести доноси Судска управа. За контролу спровођења мере задужено је лице за безбедност и здравље на раду.

 

Извођачи радова, добављачи, дистрибутери и спољни сарадници обавезни су да се придржавају свих мера које су обавезне и за странке.

 

Запослени на пословима јавних набавки дужни су да упознају извођаче радова, добављаче, дистрибутере и спољне сараднике са мерама, а за контролу спровођења мера задужени су припадници правосудне страже.

 

У случају појаве заразне болести код запослених, примену превентивних мера спроводи управитељ суда, а контролу спровођења мера врши секретар суда.

 

Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код суда врши лице за безбедност и здравље на раду.

 

 

 

Послови лица за безбедност и здравље на раду

Члан 7

 

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са судом планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а нарочито:

 1. учествује у изради Плана;

 2. припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести;

 3. контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси Суд;

 4. врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

 5. сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.

Лица задужена за контролу спровођења мера су дужна да сваку уочену неправилност из тачке 3 и 4 овог члана, одмах пријаве лицу за безбедност и здравље на раду и суду.

 

 

Обавезе судија и запослених

Члан 8

Судије и запослени обавезни су да:

 1. спроводе све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачували своје здравље, као и здравље других запослених;

 2. наменски користе прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукују, да не би угрозили своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;

 3. додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

 4. личну одећу држати одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

 5. обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико посумњају на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;

 6. пре почетка рада прегледају своје радно место укључујући и средства за рад која користе, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака известе непосредног руководиоца или лице за безбедност и здравље на раду;

 7. пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад оставе у стању да не угрожавају друге запослене;

 8. у складу са својим сазнањима, одмах обавесте непосредног руководиоца и именовано лице за контролу примене мера о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;

 9. сарађују са послодавцем, лицем за контролу примене мера и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

 

 

 

 

Заразна болест COVID-19

Члан 9

Имајући у виду постојање епидемије заразне болести COVID-19, од већег епидемиолошког значаја за територију Републике Србије и обавезе прописане Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Први основни суд у Београду у овом плану примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести утврђује превентивне мере и организовање процеса рада који ће обезбедити побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља на раду запослених и радно ангажованих лица, а које ће бити укључене у све активности рада и на свим нивоима организовања.

 

 

Симптоми заразне болести COVID-19

Члан 10

COVID-19 је нови сој корона вируса који је Светска здравствена организација прогласила за јавну здравствену претњу од међународног значаја. Узимајући у обзир најновије доступне научне доказе и здравствене податке, као и препоруке стручњака, SARS-CoV-2 разврстан је као хумани патоген из ризичне групе 3 (Директива Комисије (ЕУ) 2020/739 од 3. јуна 2020. године).

На основу тренутних сазнања стручњака процењује се да је период инкубације COVID-19 између 2 и 14 дана. Ако je особа била у контакту са неким коме је потврђен CORONA вирус, а након 14 дана остане здрав то значи да није инфициран овим вирусом.

Током трајања инкубације у периоду од 14 дана особи која има инфекцију COVID19 могу се развити симптоми као што су:


1) кашаљ;
2) отежано дисање;
3) повишена температура;
4) грозница;
5) главобоља;
6) губитак чула укуса и мириса.

Ова инфекција може да изазове озбиљније здравствене последице код лица са ослабљеним имунолошким системом, старијих и оних са хроничним здравственим проблемима као што су дијабетес, рак, хронична болест плућа и др.  

Два најчешћа начина ширења COVID-19 су:
1) директним контактом, капљично са особе која је инфицирана вирусом;
2) индиректно, додиром преко контаминираних површина на којима вируси могу одређено време да преживе (додиривањем површина и предмета, а затим додиривањем сопствених уста, носа или очију).

Колико дуго вирус може преживети зависи од низа фактора, као што су:
1) на којој површини се налази;
2) да ли је изложен сунчевој светлости;
3) разлике у температури и влажности.

 

 

Превентивне мере и активности за спречавање појаве заразне болести COVID-19

Члан 11

Превентивне мере из члана 5 и 6 овог Плана, примениће се као превентивне мере и активности за спречавање појаве заразне болести COVID-19.

 

 

Мере и активности за поступање у случају појаве

заразне болести и спречавање ширења

 

Појава симптома заразне болести COVID-19 код запослених

 

Члан 12

На почетку болести симптоми могу да буду благи, из којих разлога запослени са повишеном температуром (изнад 37°C) и/или респираторним симптомима (као што су кашаљ, отежано дисање и грозница) и ако је био у контакту са оболелим ван радног окружења, треба да пријави постојање симптома непосредном руководиоцу.

Непосредни руководилац запосленог који има симптоме болести треба одмах да информише да се јави у ковид амбуланту матичног дома здравља у коме се запослени лечи.

У тој амбуланти ће запосленом са наведеним симптомима бити урађена дијагностика, односно рентгенски преглед плућа, крвна слика, измерена температура, урађен брзи тест или PCR тест. Тек након тога, и уз консултацију са лекарима из дома здравља, запослени треба да се јави у тријажну службу где ће лекари те здравствене установе одредити даљи начин лечења.

Запослени код кога није потврђен COVID-19 и коме није потребно лечење и самоизолација, по предлогу лекара се враћа на посао. Запослени коме је лекар одредио тестирање, након добијених резултата о исходу тестирања обавештава непосредног руководиоца и ако је тест позитиван наставља лечење, а  ако је тест негативан враћа се на посао. После пријаве запосленог са симптомима заразе од COVID-19 треба пратити појаву симптома заразне болести код осталих запослених и поступити према препоруци епидемиолога.

Запослени су дужни да се придржавају прописаних процедура за спречавање ширења епидемије заразне болести.

Запослени је дужан да у складу са чланом 103. Закона о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), обавести послодавца о привременој спречености за рад, а према члану 161. Закона о здравственом осигурању (,,Службени гласник РС”, број 25/19) по престанку разлога спречености за рад лекар издаје запосленом извештај о привременој спречености за рад (дознака) који доставља Кадровској служби суда.

Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19 приказани су на шеми бр. 1.

 

 

Шема број 1: Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19Активности за спречавање ширења COVID-19

Члан 13

Ако се потврди да запослени има COVID-19, тада непосредни руководилац у сарадњи са лицем за безбедност и здравље на раду организује обављање послова тако да се запослени који су боравили у просторијама у којима је био присутан заражени запослени премештају у друге просторије док се не изврши дезинфекција тих просторија. Запослени се могу вратити на рад тек када се изврши дезинфекција просторија у којима је боравио заражени запослени. Даље, лице за безбедност и здравље на раду идентификује контакте зараженог запосленог са другим запосленима, обавештава Секретара суда и прати појаву симптома код запослених који су били у блиском контакту. По сазнању за потврђени позитивни случај заразе запосленог лице за безбедност и здравље на раду врши сталну комуникацију са епидемиологом и Институтом за јавно здравље, како би предложио мере за побољшање.

Поступак након потврђеног случаја COVID-19 у Првом основном суду у Београду ради спречавања ширења заразне болести приказан је на шеми бр. 2.

 

Шема број 2: Поступак након потврђеног случаја COVID-19 ради спречавања ширења

 

 

Обавезе запослених и радно ангажованих лица

Члан 14

Сви запослени и радно ангажована лица у Првом основном суду у Београду обавезни су да:


1)  пре уласка у просторије суда и једанпут у току рада обаве безконтактно мерење температуре;
2)  пре уласка у пословни простор, изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће;
3)  дезинфикује опрему за рад коју користи (радни сто, телефон, тастатура и сл.) у току рада;
4)  наменски и правилно користе заштитне маске тако да иста прекрије нос, уста и браду;
5)  додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке сапуном и водом најмање 20 секунди;
6)  држе минимално растојање од 1,5 метара у односу на друга лица;
7)  обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико посумњају на симптоме COVID-19 код себе, код других запослених или чланова своје породице;
8)   пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад оставе у стању да не угрожавају друге запослене.

Члан 15

Саставни део плана чине Правила понашања судија и запослених у Првом основном суду у Београду за време трајања ванредне ситуације на територији града Београда, Правила понашања запослених на пословима одржавања хигијене у Првом основном суду у Београду за време трајања ванредне ситуације на територији града Београда, Правила понашања правосудне страже у Првом основном суду у Београду за време трајања ванредне ситуације на територији града Београда и Правила понашања странака у Првом основном суду у Београду за време трајања ванредне ситуације на територији града Београда од 06.07.2020. године.

 

Закључак

Члан 16

Циљ овог плана је да се у потпуности примењују прописане превентивне мере заштите запослених како би смањио ризик од појаве COVID-19 у Првом основном суду у Београду. Сви запослени и радно ангажована лица, а посебно они који су у непосредном контакту са странкама у обавези су да се доследно придржавају наведених превентивних мера, као одговор на појаву заразе. Одлуке надлежних органа су саставни део Плана примене мера.

               

Члан 17

Овај План ступа на снагу даном доношењa

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК      

                                                                                                     ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

 

                                                                                                            cудија Снежана Стевовић