С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Донета и објављена пресуда у предмету “Медицинске сестре из Звечанске”


Први основни суд у Београду донео је и јавно објавио дана 28.07.2020. године пресуду
којом је оптужену Ђ.А огласио кривом због извршења кривичног дела Запуштање и злостављање малолетног лица из члана 193 став 2 Кривичног законика, па јој је суд изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ, којом јој утврђује казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци и истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити ако окривљена за време проверавања у трајању од 3 (три) године од правноснажности пресуде не учини ново кривично дело.

 

На основу члана 85 Кривичног законика, суд је окривљеној Ђ.А. изрекао МЕРУ БЕЗБЕДНОСТИ и то Забране вршења позива медицинске сестре и васпитача у установама које малолетним лицима пружају услуге смештаја, исхране, неге, здравствене заштите и васпитања, у трајању од 4 (четири) године, рачунајући од дана правноснажности ове пресуде, а уколико окривљена прекрши наведену забрану, условна осуда ће бити опозвана.

 

На основу члана 258 став 4 Законика о кривичном поступку, оштећена малолетна Л.С. се упућује да имовинскоправни захтев према окривљеној у целини може остваривати у парничном поступку.

На основу члана 264 став 4 Законика о кривичном поступку, окривљена се ослобађа дужности да накнади трошкове кривичног поступка из члана 261 став 2 тачке 1) до 6) и тачка 9) овог законика.

Истом пресудом, на основу члана 423 тачка 2 ЗКП, оптужена је ОСЛОБОЂЕНА ОПТУЖБЕ да је извршила кривично дело Запуштање и злостављање малолетног лица из члана 193 став 1 Кривичног законика и кривично дело Запуштање и злостављање малолетног лица из члана 193 став 2 Кривичног законика.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Вишем суду у Београду.