На Годишњем саветовању судија Републике Србије "Судијски дани 2017" које је одржано у Врњачкој Бањи у октобру месецу 2017. године представљен је други број Билтена судске праксе Првог основног суда у Београду. Билтен садржи бројне сентенце које се тичу процесног и материјалног права, које су припремили руководиоци судске праксе сваког од одељења овог суда, а објављени су и радови судија на изабране теме, као и судска пракса Европског суда за људска права. У наредном периоду Билтен судске праксе Првог основног суда у Београду биће доступан и у електронској верзији и објављен на интернет презентацији суда.