Писарница и архива

Писарница и архива

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда. Ако је то целисходније, поједини послови, могу се обављати и у судским јединицама, односно у одељењима изван седишта суда. За поједине врсте послова у судовима се могу образовати и посебне организационе јединице писарнице, као што су: пријемна канцеларија, одељење за препис, експедицију поште и сл. Ове организационе јединице могу се образовати и у судским јединицама, односно у одељењима изван седишта суда. Послове разврставања и расподеле предмета обавља писарница према утврђеном годишњем распореду послова, односно посебној одлуци председника.

 

Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити и послове појединих одсека писарнице, док радом одсека руководи шеф одсека под надзором управитеља писарнице.

Радом судске писарнице у Првом основном суду у Берограду руководи управитељ писарнице, а послове управитеља писарнице обављају Стеван Кришко и Милан Томановић- 011/ 655 3903

Судска писарница се састоји из следећих одсека:

КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА
Шеф кривичне писарнице Светлана Ћурчић


ПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА
Шеф парничне писарнице Љиљана Крстић

 

ВАНПАРНИЧНО-ОСТАВИНСКА ПИСАРНИЦА
Шеф ванпарнично-оставинске писарнице Љиљана Весковић

 

ИЗВРШНА ПИСАРНИЦА
Шеф извршне писарнице Биљана Селечанин