Заменицима председника суда, поред општих послова поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: 

првом заменику, за обављање поверених послова судске управе у судској згради у Булевару Николе Тесле број 42а, за доношење и потписивање аката судске управе који нису у искључивој непреносивој надлежности председника суда, за издавање и потписивање налога за плаћање на рачунима за редовно пословање суда, за поступање по притужбама, захтевима за изузеће и искључење у парничној материји, извршној материји, материјама породичних спорова, радних спорова и ванпарнично-оставинској материји, пријем странака, за праћење и спровођење програма решавања старих предмета у наведеним материјама, поступање по одлукама донетим по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року у наведеним материјама, контролу рада службе рачуноводства, вођење статистике и израду извештаја суда у повереним материјама, као и обављање поверених послова судске управе у доношењу општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у Првом основном суду у Београду, а који нису у искључивој и непреносивој надлежности председника суда, као и да у случају спречености и одсутности председника суда може обављати послове у свим судским одељењима, организационим јединицама и свим зградама суда.